2015/2732/OR

2015/2732/OR

Na zdrowie i edukację dzieci i młodzieży

2015-07-01

Kamienica 1 Fundacja na rzecz rozwoju sztuki i promocji zdrowia


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-07-07 Do: Permanentna
Polska
Zbiórka prowadzona będzie poprzez kwestowanie do puszek, ustawienie skarbon w sklepach, punktach usługowych, oraz miejscach użyteczności publicznej.
10
Zebrane środki zostaną przekazane na realizację projektów fundacji Kamienica 1 służących poprawie zdrowia i edukacji dzieci i młodzieży.
Cel w sferze zadań:
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w ww. zadaniach
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
wypoczynku dzieci i młodzieży
działalności wspomagającej rozwój techniki wynalazczości innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
ochrony i promocji zdrowia
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczościDodatkowe informacje o zbiórce:
Cel zbiórki "Poprawa zdrowia i edukacji dzieci i młodzieży" fundacja będzie realizować poprzez kontynuację poniższych projektów: - Dzieci i świat (zajęcia edukacyjne dla dzieci), - Wake Me Up! - kampania społeczna (projekt służący poprawie zdrowia i sytuacji społecznej dzieci i młodzieży poprzez wsparcie i zachęcenie do podejmowania aktywności fizycznej, artystycznej, edukacyjnej i społecznej ich opiekunów). - Punkt Promocji Zdrowia i Miasteczko Zdrowia (mobilne punkty konsultacyjne w których przeprowadzane są podstawowe badania medyczne oraz promotorzy zdrowia udzielają porad z zakresu zdrowia). - Silne i stabilne NGO (projekt wspierający inne organizacje pozarządowe. W tym wypadku zebrane podczas zbiórki publicznej będą przeznaczone na wsparcie inicjatyw realizowanych na rzecz poprawy zdrowia i edukacji dzieci i młodzieży. Będzie to zakup sprzętu rehabilitacyjnego, organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. - Floating Trippin' Festival (projekt promujący różne formy aktywności fizycznej oraz sztukę).
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska