2015/893/OR

2015/893/OR

Pomoc Ukrainie

2015-03-10

Fundacja Odzyskaj Środowisko


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-03-10 Do: 2015-11-30
Polska
Pieniądze zbierane będą do skarbonek. Zebrane datki wpłacone zostaną na konto bankowe zbiórki.
10000
Celem zbiórki jest wsparcie mieszkańców Ukrainy w kreowaniu obywatelskości jej mieszkańców, w szczególności w dziedzinie rozwijania świadomości ekologicznej, promowania zasad profilaktyki w zakresie szeroko rozumianej ekologii i recyklingu.
Cel w sferze zadań:
porządku i bezpieczeństwa publicznego
ratownictwa i ochrony ludności
upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji
pomocy ofiarom katastrof klęsk żywiołowych konfliktów zbrojnych wojen w kraju i za granicą
upowszechniania i ochrony praw konsumentów
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
promocji i organizacji wolontariatu
działalności na rzecz rodziny macierzyństwa rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości
działalności wspomagającej rozwój techniki wynalazczości innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
ochrony i promocji zdrowia
promocji zatrudnienia aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej
działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
działalności charytatywnej
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
wypoczynku dzieci i młodzieży
turystyki i krajoznawstwa
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczegoDodatkowe informacje o zbiórce:
Cel zbiórki jest zgodny z celem statutowym Fundacji w zakresie: prowadzenia szkoleń, wspierania merytorycznego i materialnego środowisk odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami i środowisk opiniotwórczych, prowadzenia edukacji i profilaktyki w zakresie szeroko rozumianej ekologii i recyklingu, prowadzenia poradnictwa i doradztwa oraz współpracy w wymiany doświadczeń z organizacjami polskimi i zagranicznymi zajmującymi się podobnymi celami.
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska